Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci Maddesine İlişkin Duyuru

1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 21 (Yirmibir) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa ili Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mah. Eyyüp Cenap Gül pınar Caddesi Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:3.319 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-ihalelere ilişkin şartname. mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

3- ihaleye katılacakların:

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye ·de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildimıeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mek11.ıpları kabul edilmeyecektir.

d) Özel hukuk tüzel kışılerının. yukarıda belinılen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tan1 yetkili olduklarım gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya  vekaletnameyi verıneleri: kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b). (ç) ve (d) bentlerinde belirıilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirıir belgeyi vermeleri şarttır. 

4-Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi. yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az döme biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlik1e eşit taksitler halinde de ödenebilir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV. vergi, resim ve harç alınmayacak11r. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. 

5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı. idare ya da Komisyon herhangi bir suret.le sorumlu değildir.) 

6-2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar, katılmaları halinde ise ihale dışı bırakılacak1ır. İhaleye katılmaları ve sorguluma sonrası ihale üzerinde kalması halinde ise ihale iptal edilecek olup, geçici teminatı Hazineye irat kaydedilecektir. 

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
8- Türkiye genelinde ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://sanliurfa.csb.gour/ adresinde de görülebilir.

 

                                                                                                İLAN OLUNUR 

 

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı