Halfeti İlçesi Birecik Baraj Gölü Üzerindeki 10 Adet Yüzer Duba Restoran (içsu aracı) Yer Kiralama İhalesi İle İlgili Duyuru

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti İlçesi Birecik Baraj Gölü üzerindeki 10 adet yüzer duba restoran (içsu aracı) yer kiralama ihalesi yapılacaktır.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından Halfeti İlçesi Birecik Baraj Gölü Sahil yolu üzerinde belirlenen yerlerin kiralama ihalesi 23.12.2021 Perşembe Günü Saat:11:10’da Büyükşehir Belediye Encümen Salonunda ihale edilecektir. 10 adet yüzer duba restoran yer kiralama ihalesi 300 m2 olmak üzere m2 250.00 TL. muammel bedellle ile Yüzer Duba Restoran (İç Su Aracı) Yer Kiralama şartnamesi
Hamidiye Mah. Abdulkadir Karahan Cad. 275. Sok. (D.S.İ Bahçesi İçi) Haliliye/ Şanlıurfa Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 200,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

1- Aşağıda Yerlerin adı, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir belediyesine ait, Yüzer Duba Restoran (İç Su Aracı) Yer Kiralama 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2- İhale Bamyasuyu Mahallesi 154. Sokak No:2 Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 23.12.2021 Perşembe günü saat 11:10 da Büyükşehir Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- Yüzer Duba Restoran (İç Su Aracı) Yer Kiralama şartnamesi Hamidiye Mah. Abdulkadir Karahan Cad. 275. Sok. (D.S.İ Bahçesi İçi) Haliliye/ Şanlıurfa Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 200,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4- Geçici teminat miktarı toplam Yüzer Dubanın m2 teklif bedelinin % 3 ü kadar teminat yatırılacaktır.


4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,
b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
f) Noter tasdikli imza sirkülerini,
g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi belirtilmesi.
h) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içersinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya MeslekOdasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
i) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
k) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
l) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
m) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Yüzer Duba Restoran (İç Su Aracı) yer kiralamasına ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak
23/12/2021 Perşembe günü saat 11:10 da kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi encümen salonuna teslim edeceklerdir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 45. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
8- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


                                                                                                                           İLAN OLUNUR

Bilgi İçin :
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - Ulaşım Daire Başkanlığı
Hamidiye Mah. Abdulkadir Karahan Cad. 275. Sok. (D.S.İ Bahçesi İçi) Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon : 0 414 313 85 63 Faks : 0 414 313 85 64 www.sanliurfa.bel.tr

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı