Ocak Ayı Meclis Kararları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 10.01.2022 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

01 Nolu Karar: Gençliğin toplum için önemi ile ilgili konunun incelenmesi için Gençlik ve Spor Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
02 Nolu Karar: Engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılan hizmetler ile ilgili konunun incelenmesi için Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
03 Nolu Karar: Sağlıklı bireyler oluşturulması ile ilgili konunun incelenmesi için Çevre ve Sağlık Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
04 Nolu Karar: Geleneksel geniş aile yapısı ile ilgili konunun incelenmesi için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
05 Nolu Karar: Trafikte herkesin uymak zorunda olduğu kurallar ile ilgili konunun incelenmesi için Ulaşım Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
06 Nolu Karar: İlimiz turizminin uluslararası düzeyde geliştirilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Turizm ve Tanıtım Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
07 Nolu Karar: Sel baskınlarının önlenmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
08 Nolu Karar: Kırsal alanlarda bulunan meraların hayvancılığa etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Kırsal Kalkınma Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
09 Nolu Karar: Savaşların sivil halka etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Göç ve Mülteci Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
10 Nolu Karar: İlimizde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
11 Nolu Karar: İlimizin kültürel özellikleri ve değerleri ile ilgili konunun incelenmesi için Şanlıurfa Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
12 Nolu Karar: Eğitimli bireyler yetiştirilmesinin topluma etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Kültür ve Eğitim Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
13 Nolu Karar: Belediyenin bir önceki yıl (2021 Yılı) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmak için Denetim Komisyonuna, Belediye Meclis Üyeleri Tayyar YETİM, Osman ULUDAĞ, Hayati DEDEOĞLU, Ahmet Haşim İNAN, Leyla YAVUZER seçilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak, Kanunda belirtilen gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük (1/30 oranında brüt) ödeme yapılarak, İhtiyaç duyulması halinde Denetim Komisyonunda 29 iş günü görev yapmak üzere 2 uzmanın, Şanlıurfa Mali Müşavirler Odasından talep edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 11.01.2022 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

14 Nolu Karar: Halfeti İlçesinde Doğalgazın Yaygınlaştırılması ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
15 Nolu Karar: Akçakale İlçesinde Doğalgazın Yaygınlaştırılması ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
16 Nolu Karar: Ceylanpınar İlçesinde Doğalgazın Yaygınlaştırılması ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
17 Nolu Karar: Harran İlçesinde Doğalgazın Yaygınlaştırılması ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
18 Nolu Karar: Diyanet İşleri Başkanlığı’na Tahsis ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
19 Nolu Karar: Büfe ve Kafe Alanlarının İşletilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
20 Nolu Karar: Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
21 Nolu Karar: İLBANK A.Ş. Alt Kredi Antlaşması ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
22 Nolu Karar: Birim İsim Değişikliği ile ilgili konunun incelenmesi için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
23 Nolu Karar: Toplu Taşıma Hizmetinin Devri ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
24 Nolu Karar: 90 Nolu Osmanbey Hattı ÖHO Gelir Desteği ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
25 Nolu Karar: 29.12.2021 tarih ve 31704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 09.11.2021 tarih ve 527 nolu Meclis Kararı ile “sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından 31.12.2021 tarihine kadar ücretsiz faydalanmaları” hakkında alınan kararın 30.06.2022 tarihine kadar olacak şeklinde değiştirilmesinin kabulüne,
26 Nolu Karar: Toplu Taşıma Gelir Desteği ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi kabulüne,
27 Nolu Karar: Ticari Taksi ve Toplu Taşıma Yaş Değişikliği ile ilgili konunun incelenmesi için Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

28 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “Su ve Atıksu Tarife Fiyatlarının Güncellenmesi” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
29 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen Teşkilat Şeması Güncelleme” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
30 Nolu Karar: İşbirliği Protokolü ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
31 Nolu Karar: Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 13.01.2022 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

32 Nolu Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesi gereği Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39.madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birinin ödenmesinin kabulüne,
33 Nolu Karar: 4646 sayılı Doğalgaz piyasası kanununun 4. madde 4. fıkra (g) bendi ve Doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliği’nin 70.maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Şanlıurfa ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren AKSA Şanlıurfa Doğalgaz A.Ş.’nin dağıtım bölgesine HALFETİ İlçesi’nin dahil edilmesi halinde;
1- Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili Belediye ile müşterek hareket edilmesine,
2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Dağıtım lisansı verilen Dağıtım şirketinin;
a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak HALFETİ BELEDİYESİ sınırları içinde bulunan cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,
b) HALFETİ Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği Doğalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin altyapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama veya zemin tahrip bedeli (Asfalt, Parke, Beton vb.) Hafriyat Döküm Bedeli gibi her ne at altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin Büyükşehir belediyemiz tarafından yapılacağının,
c) HALFETİ İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,
d) Dağıtım şebekesinin yapım ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesinin kabulüne,

34 Nolu Karar: 4646 sayılı Doğalgaz piyasası kanununun 4. madde 4. fıkra (g) bendi ve Doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliği’nin 70.maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Şanlıurfa ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren AKSA Şanlıurfa Doğalgaz A.Ş.’nin dağıtım bölgesine AKÇAKALE İlçesi’nin dahil edilmesi halinde;
1- Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili Belediye ile müşterek hareket edilmesine,
2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Dağıtım lisansı verilen Dağıtım şirketinin;
a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak AKÇAKALE BELEDİYESİ sınırları içinde bulunan cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,
b) AKÇAKALE Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği Doğalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin altyapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama veya zemin tahrip bedeli (Asfalt, Parke, Beton vb.) Hafriyat Döküm Bedeli gibi her ne at altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin Büyükşehir belediyemiz tarafından yapılacağının,
c) AKÇAKALE İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,
d) Dağıtım şebekesinin yapım ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesinin kabulüne,
35 Nolu Karar: 4646 sayılı Doğalgaz piyasası kanununun 4. madde 4. fıkra (g) bendi ve Doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliği’nin70.maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Şanlıurfa ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren AKSA Şanlıurfa Doğalgaz A.Ş.’nin dağıtım bölgesine
CEYLANPINAR İlçesi’nin dahil edilmesi halinde;
1- Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili Belediye ile müşterek hareket edilmesine,
2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Dağıtım lisansı verilen Dağıtım şirketinin;
a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak CEYLANPINAR BELEDİYESİ sınırları içinde bulunan cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,
b) CEYLANPINARBelediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği Doğalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin altyapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama veya zemin tahrip bedeli (Asfalt, Parke, Beton vb.) Hafriyat Döküm Bedeli gibi her ne at altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin Büyükşehir belediyemiz tarafından yapılacağının,

c) CEYLANPINAR İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgisistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,
d) Dağıtım şebekesinin yapım ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesinin kabulüne,
36 Nolu Karar: 4646 sayılı Doğalgaz piyasası kanununun 4. madde 4. fıkra (g) bendi ve Doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliği’nin 70.maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Şanlıurfa ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren  HARRAN İlçesi’nin dahil edilmesi halinde;
1- Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili Belediye ile müşterek hareket edilmesine,
2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Dağıtım lisansı verilen Dağıtım şirketinin;
a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak HARRAN BELEDİYESİ sınırları içinde bulunan cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,
b) HARRAN Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği Doğalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin altyapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama veya zemin tahrip bedeli (Asfalt, Parke, Beton vb.) Hafriyat Döküm Bedeli gibi her ne at altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin Büyükşehir belediyemiz tarafından yapılacağının,
c) HARRAN İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,
d)Dağıtım şebekesinin yapım ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesinin kabulüne,

37 Nolu Karar: İmar Planında İbadet Alanı olarak görülen İlimiz, Haliliye İlçesi, Dağeteği Mahallesi, 317 ada 4 numaralı parselde kayıtlı 3951,09 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 25 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı, Haliliye İlçe Müftülüğüne Camii ve müştemilatı yapılmak üzere bedelsiz tahsisinin kabulüne,

38 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye Yenice Mahallesi 5927 ada 2 parsel numaralı taşınmazda kayıtlı, mevcut Uygulama İmar Planında "Emniyet Hizmet Alanı" olarak planlı alana "Emniyet Hizmet Alanı Olarak Belirlenen Alanda Kamu Konutu(Lojman) ve İdari Hizmet Binası Yapılabilir". Şeklinde plan notu eklenmesine yönelik hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 09.07.2021 tarih ve 227 sayılı kararı ile uygun görülmüş 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
39 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü (Akbayır)Mahallesi 5836 ada 2 parsel nolu taşınmazda kayıtlı ve mevcut Uygulama İmar Planında "Resmi Kurum Alanı" olarak planlı alanın "Resmi Kurum(Lojman, İdari Hizmet Binası ve Sosyal Tesis Alanı)" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 199 sayılı kararı ile uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

40 Nolu Karar: İlimiz Haliliye ilçesi Güzelyurt mahallesi 378 ada 6 nolu parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan Değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan itiraz doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin kabulüne,

41 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi 156 ada 8 parsel numaralı taşınmaz yürürlükteki imar planında "Gelişme Konut Alanı" olarak planlı alanın "İbadet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

42 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Bölücek Mahallesi 109 ada 2 parsel numaralı taşınmazda üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,
43 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Eyyüpnebi(Hayatiharrani) mahallesi ada no:2469 parsel no:1 de kayıtlı ve "Eğitim Alanı" olarak planlı alanın "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifinin, alanın Eğitim Alanı olarak planlı olduğu, taşınmazın Milli eğitim Bakanlığı tarafından kamulaştırılması gerektiği, ayrıca teklifte azalan Eğitim Alanına eşdeğer alan önerilmediği bununda planlama ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği için reddedilmesinin kabulüne,
44 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi 4647 ada 3 parsel nolu taşınmazda kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 08.12.2021 tarih ve 235 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,
45 Nolu Karar: İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi sınırlarında Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2021 tarih 339 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Birecik Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 43 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinde, planlama alanının güneyinde onaylı nazım imar planında park alanı olarak planlı alanın bir kısmının sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi, nazım imar planı açısından uygun olmadığından alanın park olarak değiştirilmesi, ayrıca E:1.80 olan yapılaşma koşuluna sahip Ticaret Alanlarının yapılaşma koşulunun E:1.20 olarak değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
46 Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Üvecik (idari olarak Dikili) Mahallesi 164 Ada 5 Parsel, 140 ada 1 parsel, 141 ada 1 Parsel ve 0 ada 78 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin teklifinin kabulüne,
47 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi sınırlarında, Kuybaşı kavşağı ile Akçakale çevreyolu kavşağı arasında kalan Akçakale yolu güzergahı ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

48 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Bamyasuyu mahallesi 139 ve 140 nolu adaları kapsayan adalarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2014 tarih ve 148 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 öleçkli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesinde 2020/702 E. Sayı ile açılan İptal davasında Mahkeme 2021/1161 K.sayılı karar doğrultusunda 13.08.2014 tarih ve 148 sayılı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile söz konusu plan değişikliğini işleminin iptal edilmesi başvurusunun reddine ilişkin 02.03.2015 tarih ve 2455 sayılı yazının İPTALİNE karar vermiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda dava konusu alanın mülkiyetinin Büyükşehir Belediyemize ait olduğu ve alanın 26.02.2015 tarihinde yap işlet devret modeli ile 30 yıllık süre ile ihale edildiği, ihaleyi alan şirketin 13.08.2014 tarih ve 148 sayılı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Kararı onaylanan plan doğrultusunda 23.07.2015 tarihinde yapı ruhsatı alarak inşaat faaliyetine başladığı, akabinde alanda inşaat faaliyetini tamamlayarak 05.05.2017 tarihinde yapı kullanım izin belgesi (iskan) aldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla her ne kadar mahkemece imar planının iptaline ilişkin karar alınmış olsa da alanda geriye dönük telafisi mümkün olmayan durumların oluşması sebebiyle;

1-Mahkeme kararı ile iptal edilen plan sonrası alan plan değişikliği öncesi duruma mı dönüşmüş yoksa alan plansız mı kalmıştır?

2- Alanda davaya konu meclis kararı doğrultusunda yapının yapılıp iskan alınmış olması sebebiyle geriye dönüşün söz konusu olup olmadığı;Hususlarıyla ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğinden görüş alınmasının kabulüne,

49 Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi Ceylanlı Mahallesi 155 ada 1,2,3,4,14 ve 15 parsel nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış ve Akçakale Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih ve 73 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
50 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi 1195 ada 7 nolu parsel ve 1200 ada 2,3,4 parsellere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 08.12.2021 tarih ve 236 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
51 Nolu Karar: Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi sınırlarında Esnaf Kooperatiflerinin yer taleplerine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
52 Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi Yaslıca Mahallesi 155 ada 18, 19, 20, 21 ve 22 parsel (eski 155 ada 8 parsel) üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” ve “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (K.D.K.Ç.A)” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne,

53 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik Viranşehir Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarih ve 212 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
dosyasına yönelik komisyonumuzca yapılan incelemede;
-Viranşehir İlçesi Hürriyet Mahallesi 1987 ada 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik itiraz sonucunda yapılan düzenlemede parsel sınırlarından geçen 10 metre ve 12 metre yolların kaldırılmasına ilişkin düzenlemede sadece 10 metrelik yolun kaldırılarak değiştirilerek onaylanması,
-Viranşehir İlçesi Kışla Mahallesi 908 ada 14 parsel ve 907 ada 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazlara yönelik itiraz sonucunda yapılan düzenlemede E:1.50 Yençok:15.50 m yapılaşma koşullarının E:1.00 Yençok:15.50 m olarak değiştirilerek onaylanması,

-Viranşehir İlçesi Bahçelievler ve Özal Mahalleri sınırlarında itirazlar neticesinde bölgesel olarak B-3 olarak düzenlenen yapışma koşullarının A-3 olarak değiştirilerek onaylaması,

-Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 1269 ada 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik itiraz sonucunda yapılan düzenlemede A-5, ön çekme mesafesi:5 m, yan çekme mesafesi:3,5 m, TAKS:0.40, KAKS:2.00 olarak düzenlenen yapılaşma koşullarının A-3 ön çekme mesafesi:5 m, yan çekme mesafesi:3 m, TAKS: 0.40 KAKS:1.20 olarak değiştirilerek onaylanması,

-Bazı bölgelerde güncel parsel sınırlarına göre ada formlarının düzenlenmesi, ve imar planı üzerinde Viranşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan diğer değişikliklerin kabul edilmesi, ayrıca plan notlarının da değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
54 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi, Şehitlik (Atatürk) Mahallesi, 1033 ada 6 parsel nolu taşınmaz ve çevresi üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 14.01.2022 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

55 Nolu Karar: İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Yeni Mahallesi 509 ada 71 parselde kayıtlı Kızılkoyun Kaya Mezarları, alanı bitişiğinde yapılacak olan Büfe, İlimiz, Haliliye İlçesi, Atatürk Mahallesi 34 ada 3 parselde kayıtlı bulunan eski Belediye Hizmet binası yerinde yapımı devam eden Meydan Projesi içerisinde bulunan Cafe, Harran İlçesi, Süleyman Demirel Mahallesi sınırlarındaki Harran Kent Park içerisinde bulunan Cafe, Viranşehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi sınırlarındaki Trenyolu Park içerisinde bulunan Cafe, İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Mesire Alanı içerisinde bulunan Cafe ve İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan Karabağ Kardeşlik Parkı içerisinde bulunan Cafe, her bir tesis için yıllık 2.000,00-TL bedelle 10(On) yıllığına 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Şirket kurulması başlılı 26. maddesi “...Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” hükümleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELTUR Sosyal Hizmetler Kültür Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine üçüncü şahıslara devredilmemesi şartıyla işletmesinin devredilmesinin kabulüne,

56 Nolu Karar: Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan Şehir içi toplu taşıma hizmet işinin (Elektronik Ücret Toplama sistemi dahil) tüm gelir ve giderlerin ilgi kanuna istinaden çalışma usul ve esaslarının Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belirleneceği şekilde Büyükşehir Belediye iştiraki olan Belsan İmar AŞ.’ye devredilmesinin kabulüne,
57 Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizce Akabe Kavşağı Köprü Yapım işi, Abide Kavşağı İlave Köprü yapım İşiile Bilim Merkezi Yapım işi projelerinin hayata geçirilmesi için toplamda 250.000.000 TL tutarında finansman temin edilmesi amacıyla İLBANK A.Ş. ile gerekli tüm protokol ve sözleşmelerin yapılması ile her türlü bürokratik iş ve işlemlerin yapılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne,
58 Nolu Karar: Toplu Taşıma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi ile İtfaiye Hizmetlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projeleri için Büyükşehir Belediyemiz ile İLKBANK A.Ş. arasında Alt Kredi Anlaşması yapılması amacıyla JICA’dan 3.500.000.000,00 Japon Yeni tutarında finansman temin edilmesi, bu konuda taraflarla gerekli tüm protokol ve sözleşmelerin yapılması ve her türlü bürokratik iş ve işlemleri yapmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne,
59 Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği işbirliğinde; Afganistana ve yardıma muhtaç olan milletlere 600.000,00 TL’na kadar yardım yapılması amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na protokol yapma yetkisinin verilmesinin kabulüne,
60 Nolu Karar: Abide ile Sırrın bölgesinde hizmet veren Özel Halk Otobüslerine verilmiş olan yolcu başına 0,90 TL bedelin düzenlenerek 1.50 TL olmasının kabulüne,
61 Nolu Karar: Büyükşehir Belediyesi iştirakı olan BELSAN A.Ş. tarafından işletilen toplu taşıma araçlarının yaş sınırının Özel Halk Otobüsü (ÖHO) Yönetmeliğinde belirtilen yaş sınırını aşmamak şartıyla BELSAN A.Ş. tarafından belirlenmesi, diğer Özel Halk Otobüsleri ve Ticari Taksilerin pandemi nedeniyle 31.12.2022 yılına kadar yaş sınırının askıya alınmasının kabulüne,
62 Nolu Karar: MAKS Projesinin hayata geçirilmesi, harita tabanlı sistemlerin Numarataj sözel veriler ile entegre olması ve Bakanlıklarda Kent Bilgi Sistemleri tanımının Coğrafi Bilgi Sistemleri ismiyle anılması sebebi ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Numarataj Şube Müdürlüğünün”Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü” olarak isminin değiştirilmesi, Sunulan kurum içi ve kurumlar arası entegrasyonların sağlanması ve yenilikçi teknolojilerin verilmesi çalışmalarının sürdürmek üzere Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü isminin ise Entegre Sistemler ve Eğitim Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, ayrıca ekte sunulan görev, yetki ve sorumluluklarını içeren çalışma yönetmeliğinin onaylanması ve Belediyemiz Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasının kabulüne,
63 Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızın Bosna Hersek ProgramındaBelediye ziyareti sırasında yaptıkları istişareler neticesinde Saraybosna Belediye Başkanı tarafından 25 mt’lik bayrak direğine ihtiyaç duyulduğu, teknik imkanlarının yetersizliğinden dolayı Bosna Hersek’te yapımının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle Saraybosna Belediyesince talep edilen bayrak direği hususunda gereken desteğin verilmesi ayrıca iki belediye arasında yapılacak bürokratik iş ve işlemlerin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanımıza yetkisi verilmesinin kabulüne,

64 Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği’nin 6. ve 9. Maddelerinde yer alan; “Gençlik Meclisi 16-25 yaşları arasındaki gençler” ibaresinin “Gençlik Meclisi 16-27 yaşları arasındaki gençler” olarak değiştirilmesi ve 14. Maddede
“Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü” ibaresinin “Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmesinin kabulüne,

65 Nolu Karar: ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Teşkilat Şeması Yönetmeliği ve taslağının istenilmesinin kabulüne,
66 Nolu Karar: Şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan indirimli ve ücretsiz yolcu başına ne kadar gelir desteğinin yapılacağı Özel halk otobüsleri ve Belsan İmar AŞ.’ye ayrı ayrı olacak şekilde belirlenmesi için, Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne,
67 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
68 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu’nun Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
69 Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon Raporu’nun Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
70 Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
71 Nolu Karar: Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyon Raporu’nun Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
72 Nolu Karar: Kırsal Kalkınma Komisyon Raporu’nun Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
73 Nolu Karar: Göç ve Mülteci Komisyon Raporu’nun Göç ve Uyum Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
74 Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu’nun Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
75 Nolu Karar: Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
76 Nolu Karar: Kültür ve Eğitim Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
77 Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nun Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

Şubat Ayı Meclis Toplantısı 14/02/2022 'de saat 14.00'de yapılacaktır.


İLGİLİLERE DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı