İskep'e Genel Bakış

İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi
Türkiye'de dezavantajlı bireyler özellikle de engelli kişiler, eski mahkûm ve hükümlüler, roman vatandaşlar, şiddete maruz kalan kadınlar ve gecekondu bölgelerinde yaşayan yoksul insanlar ekonomik ve sosyal hayattan dışlanmaktadır. Bu grupların her birinin sorunları farklılık göstermekle birlikte bütün gruplar için ortak sorun işgücü piyasasına, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamusal hizmetlere sınırlı erişimdir.

Söz konusu sorunlarla karşı karşıya olan bireylere destek olunması için sosyal hizmetlerin geliştirilmesi büyük öneme sahiptir Türkiye'de bu tür hizmetlerin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Zira bir yandan mevcut hizmetlerde kurumsal koordinasyon eksikliği yaşanırken öte yandan da toplumun bu bireylerin sorunlarına ilişkin farkındalığının düşük olması nedeniyle dezavantajlı bireylerin istihdam olanakları kısıtlı kalmaktadır.

İSKEP, bu bağlamda, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı ile İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı'nın Sosyal İçerme ekseninin 4. tedbiri dâhilinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından geliştirilmiştir. 

Projenin Hedefi
Projenin hedefi, hedef belediyelerde TBB'nin denetim ve rehberliğinde istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyon ve sunulmasına yönelik bir model geliştirmek ve uygulamak suretiyle dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına sürdürülebilir şekilde entegrasyonuna katkıda bulunmaktır.

Projenin Sonuçları:
Proje kapsamında üç sonuç alanı yer almaktadır:
Sonuç 1: Her belediye bünyesinde dezavantajlı bireylere hizmet sağlanmasına ilişkin bir birim oluşturulması,
Sonuç 2: Dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması,
Sonuç 3: Yerel hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve vatandaşlarda, dezavantajlı bireylerin sosyal içermesine ilişkin farkındalığın artırılması.

Pilot Kentler:
Proje faaliyetlerinin kapsamı, 10 ilde bulunan 12 belediye ile sınırlıdır. Bu belediyeler şunlandır:
Büyükşehir Belediyeleri: Bursa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Şanlıurfa, Trabzon ve Van. 
İl Belediyeleri: Kars
İlçe Belediyeleri: Ankara-Altındağ, Ankara-Keçiören, Bursa-Yıldırımlar, Mersin-Toroslar

Proje Bileşenleri:
Proje, şu bileşenlerden oluşmaktadır:

Projenin birinci bileşeninin amacı, dezavantajlı gruplara belediyeler bünyesinde kurumsal hizmet sağlayacak birimlerin kurulması ile dezavantajlı bireylerin sosyal entegrasyonuna yönelik yeni bir hizmet modelinin oluşturulmasıdır. Böylece, etkili hizmet sağlanması için düzenlenecek olan eğitim ve çalışma ziyaretleri aracılığıyla hem belediyelerin hem de söz konusu birimlerin kapasitesi geliştirilecektir.

Projenin ikinci bileşeni kapsamında ise söz konusu birimler iki boyutta ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, dezavantajlı bireylerin belirlenmesi ve bu kişilere ilgili mekanizmalar aracılığıyla destek sağlanmasını amaçlayan faaliyetler ile ilgilidir. İkinci boyutta ise, bir veri tabanı ve izleme sisteminin oluşturulması ile dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına odaklanılmaktadır.

Üçüncü bileşen kapsamında çeşitli bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri ile hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve dezavantajlı bireyler arasında diyalog geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dezavantajlı bireylerin sosyal içermesine ilişkin olarak daha fazla kişinin farkındalığını artırmak amacıyla iki ulusal kampanya gerçekleştirilecektir. Bu bileşen, dezavantajlı bireyleri, sahip oldukları seçenekler hakkında bilgilendirerek bu bireyleri sosyal ve ekonomik hayata katılmaya teşvik etmek ve dezavantajlı bireylere karşı önyargının ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla ilki iki bileşenin ulaşmak istedikleri hedefleri bir araya getirecektir.

Şanlıurfa İskep İletişim: 0(414) 313 16 34 Dahili 1351

Eklenme Tarihi: 17.02.2017 16:11

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı