Yapı Ruhsat Süreç Rehberi

                                                                  YAPI RUHSAT SÜREÇLERİ REHBERİ

Belediyeye Ait Prosedürler

Prosedür

Kapsadığı işlemler

Açıklama

1.İmar durum
belgesi
başvurusu

İmar Durum Belgesi Alınması

Kot kesit belgesi ve istikamet rölövesi imar durum belgesine ek olarak düzenlenecektir.

Bu işlemlere ilişkin ücret toplu olarak hesaplanıp
bildirilecek ve tek seferde ödenecektir.

İnşaat İstikamet Rölöve ve Kot Kesit Belgesi Alınması

2. Aplikasyon krokisinin çıkarılması

3. Bağımsız deneticinin belirlenmesi ve işe başlatılması

4. Ruhsat başvurusu

Mimari Proje Onayının Alınması

Mimari proje onayı, kazı hafriyat izni ve su-kanal izin belgeleri ruhsat ekinde verilecektir.

İşlemlere ilişkin ücret toplu olarak hesaplanıp bildirilecek ve tek seferde ödenecektir. Ayrıca ödeme makbuzu aranmayacaktır.

Yapı ruhsatı başvurusu alacak olan büyükşehir ilçe belediyesi, tahsilatı yaptıktan sonra su ve kanalizasyon idaresi adına açılacak olan banka hesabına yatıracaktır.

Büyükşehir ilçe belediyesi su ve kanalizasyon durum belgesinin temini için ilgili su ve kanalizasyon idaresi ile gerekli yazışmayı yapacaktır.

Su-Kanal Altyapı İzin Belgesi Ve Ödemeye Dair Makbuz alınması

Ruhsat Düzenlenmesi

Kazı Hafriyat İzni Alınması

5. İnşaata başlamadan önce SGK ya kayıt*

6. Vergi otoritesinden "vergi borcu yoktur" yazısının alınması*

7. Sigorta "prim borcu yoktur" yazısının alınması*

8. Yapı Kullanma İzin Başvurusu

İşin Bitiminde Belediye Denetimi Ve Raporun Teslimi .

 Denetim ile ilgili işlemler iç yazışma ile yapılacaktır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi

9.Tapudan cins tahsisi yapılması*

10. İşyeri açma ve çalışma ruhsat başvurusu

İtfaiye Denetiminin Yapılması

 İtfaiye denetimi gerekiyor ise bu aşama iç yazışma ile  yapılacaktır.

Faaliyet İzni Alınması

11. Su ve kanal bağlantı başvurusu

Su-Kanal Bağlantı Bölümünün Denetlemesi

Su ve kanal birimi denetimi iç yazışma ile yapılacaktır.

Su-Kanal Bağlantısı Yapılması

 

*İlgili kurumlar ve Bakanlığımız arasında imzalanacak protokoller sonrasında Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) kapsamında ilgili kurumlar arasında veri paylaşımını sağlayacak sistem kurulacak ve hizmetler yürütülecektir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı