NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HALİLİYE-DAĞETEĞİ)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 422 ada 2 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 246 sayılı kararı ile onaylanan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 359 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde 2016/728 E.sayı ile açılan iptal davasında mahkemenin 02.12.2018 tarih ve 2018/938 K. sayılı kararı doğrultusunda alanın plan değişikliği öncesi durum olan 'Sağlık Tesisi' alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarih ve 33 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 19/02/2019

Eklenme Tarihi: 19.02.2019 15:53

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı