UYGULAMA İMAR PLANI(EYYÜBİYE-BEYAZYAPRAK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Beyazyaprak Mahallesi 633 parsel numaralı taşınmazda kayıtlı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı alanın, Emsal: 0.50, Yençok: 6.50 metre, yapı yaklaşma mesafeleri 50 metrelik yoldan 25 metre diğer yönlerden 5 metre yapılaşma koşullarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 426 nolu kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin b bendinde belirtilen "…nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak" hüküm uyarınca Akçakale yolunun doğusunda yer alan, yola cepheli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında bir yıldan daha fazla süredir yürürlükte olan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Park alanı” olarak planlı alanların bütüncül olarak planlanmasına yönelik hazırlanan ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının, Emsal: 0.50, Yençok: 6.50 metre, yapı yaklaşma mesafeleri 50 metrelik yoldan 25 metre diğer yönlerden 5 metre yapılaşma koşullarına sahip 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2019 tarih ve 173 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 28/06/2019

Eklenme Tarihi: 01.07.2019 09:49

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı