NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(EYYÜBİYE-BÜYÜKHAN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 ada 1 nolu parselinde kain olduğu ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih ve 304 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına ve plana yapılan itiraz sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2016 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde 2016/1061 E.sayı ile açılan iptal davasında mahkemenin 28.09.2018 tarih ve 2018/795 sayılı kararı ile yapılan plan İptal edilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 ada 1 nolu parsel (156 ada 1 nolu parsel, 157 ada 1 nolu parsel, 158 ada 1 nolu parsel ve parselin kalan kısmı), 101 ada 2 nolu parsel, 101 ada 3 nolu parsel ile Hancağız Mahallesi 135 ada 3 nolu parselde teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 tarih ve 53 sayılı kararı ile onanmış ve 19.02.2019 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planına askı sürecinde Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın reddedilmesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün itirazı dikkate alınarak Ada No:158 Parsel No:1’de kayıtlı alanın Sağlık Tesisi Alanı (Amatem) E:0.45 Yençok:15.50 metre ve çekme mesafelerinin her yönden 5 metre olacak şekilde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değiştirilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2019 tarih ve 165 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 28/06/2019

Eklenme Tarihi: 01.07.2019 09:52

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı