NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-BÜYÜKHAN)

İ     L     A     N

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 ada 1 nolu parselinde kain olduğu ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih ve 304 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına ve bu plana yapılan itiraz sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2016 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde 2016/1061 E.sayı ile açılan iptal davasında Mahkemenin 28.09.2018 tarih ve 2018/795 sayılı kararı ile yapılan imar planı İptal edilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 ada 1 nolu parsel (ifraz sonrasında 156 ada 1 nolu parsel, 157 ada 1 nolu parsel, 158 ada 1 nolu parsel ve parselin kalan kısmı), 101 ada 2 nolu parsel, 101 ada 3 nolu parsel ile Hancağız Mahallesi 135 ada 3 nolu parselde teklif edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2019 tarih ve 165 sayılı kararı ile onaylanmış ve 28.06.2019-29.07.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planına askı sürecinde Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın Kızılay Alanı ile ilgili kısmı hariç reddedilmesi ve Kızılay Alanı için yapmış olduğu itirazla beraber Türkiye Kızılay Derneği Şanlıurfa Şube Başkanlığının yapmış olduğu itiraz doğrultusunda “Rekreasyon Alanı” olarak planlı alanın 20062 m2lik kısmının Kamu Hizmet Alanı(Kızılay Hizmet Alanı) olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının değiştirilerek onaylanması, ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2019 tarih ve 165 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının ilgili mevzuat gereği 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kısmının iptal edilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2019 tarih ve 429 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 20/11/2019

Eklenme Tarihi: 20.11.2019 13:56

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı